MAMALLAPURAM, TAMIL NADU                       Photographs by Benoy K Behl

Shore Temple, Mamallapuram (01) Shore Temple, Mamallapuram (05)  Descent of the Ganga, Mamallapuram ( 15)
  Descent of the Ganga, Mamallapuram (27)   Descent of the Ganga, Mamallapuram (37)  Descent of the Ganga, Mamallapuram (22)
 Krishna Mandapa, Mamallapuram (41)  Five Rathas, Mamallapuram (71)  Dharmaraja Ratha, Mamallapuram (61)
 Arjuna Ratha, Mamallapuram (67)  Mahishasurmardini Cave, Mamallapuram (74)  Tiger Cave, Mamallapuram (95)