TAJ MAHAL                            Photographs by Benoy K Behl

Taj Mahal, Agra (27)  Taj Mahal, Agra (51) Taj Mahal,Agra (54)
Taj Mahal, Agra (57) Taj Mahal, Agra (58) Taj Mahal, Agra (62)
 Taj Mahal, Agra (67) Taj Mahal,  Agra (72) Taj Mahal, Agra (75)
Marble inlay, Taj Mahal, Agra (76) Marble inlay, Taj Mahal, Agra (52) Taj Mahal, Agra (01)
Taj Mahal, Agra (02) Taj Mahal, Agra (03) Taj Mahal, Agra (04)
Basement tombs, Taj Mahal (05) Basement tombs, Taj Mahal (06)